Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Buiten de bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon en al dan niet voor akkoord ondertekend door de klant, zijn enkel de hierna vermelde voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. De klant wordt geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en toe te passen.

Art. 1 : De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de huidige waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze onafhankelijk van de wil van AirGenics veranderen, behoudt zij zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. De klant heeft het recht om binnen acht dagen na kennisgeving van de prijswijziging van het contract af te zien.
De aan de klant toegezonden bestelbonnen en prijsaanbiedingen zijn één maand geldig. Eventuele studie- en onderzoekskosten voorafgaand aan de opmaak van de bestelbon zijn ten laste van de klant, ongeacht of er nadien al dan niet een overeenkomst tot stand komt.

Art. 2 : Klachten betreffende de conformiteit of de zichtbare gebreken van de levering moeten ons onmiddellijk na de vaststelling ervan bereiken, en in ieder geval vóór het gebruik of de wederverkoop van de goederen.

Art. 3 : Betwistingen tegen de factuur dienen schriftelijk per e-mail of aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. De datum en het factuurnummer dienen steeds vermeld te worden.

Art. 4 : Alle facturen zijn contant betaalbaar onmiddellijk na ontvangst, tenzij anders vermeld op de factuur.

Art. 5 : Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, ongeacht het bedrag van de factuur.

Art. 6 : In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van duizend euro voor bestellingen tot vijfduizend euro en tweeduizend euro voor bestellingen boven tienduizend euro. Indien de overeenkomst door AirGenics wordt geannuleerd, is AirGenics aan de koper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de factuur.

Art. 7 : Zolang de geleverde goederen niet zijn betaald, blijven zij eigendom van AirGenics. Goederen die op maat van de koper worden gemaakt, worden door de koper betaald op het ogenblik dat ze ons magazijn verlaten.

Art. 8 : In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar AirGenics gevestigd is, territoriaal bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Art. 9 : Wanneer de koper afziet van levering en diensten en deze uitstelt, behoudt AirGenics zich het recht voor de opslag van de goederen bestemd voor de koper, zonder voorafgaande kennisgeving, aan te rekenen. De opslag van de goederen, in afwachting van de levering, is ten laste en op risico van de koper. AirGenics kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. AirGenics kan nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van haar materiaal, installaties en zeker niet voor levende dieren zoals vissen of reptielen, vee etc.

Art. 10 : De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige schadevergoeding worden ontbonden in geval van onmogelijkheid tot uitvoering in geval van overmacht, d.w.z. stakingen, lock-out, staking van andere partijen, enz.

Art. 11 : Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant.

Art. 12 : Uitgaven in verband met onbetaalde wissels of cheques en andere incassokosten zijn niet begrepen in de forfaitaire schadevergoeding.

Art. 13 : Kosten in verband met onbetaalde wissels of cheques, alsmede andere incassokosten zijn niet in de forfaitaire schadevergoeding begrepen en zullen afzonderlijk aan de Koper in rekening worden gebracht.

Art. 14 : Wanneer AirGenics zich verbindt tot het leveren van goederen en diensten, dient 50% van de prijs betaald te worden bij ontvangst van de eerste factuur. De andere 50% van de factuur is te betalen op het ogenblik dat de goederen onze magazijnen verlaten. Dit tenzij anders overeengekomen.

Art. 15 : Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, en dit voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art. 16 : De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de vervoerder. De transportkosten zijn steeds ten laste van de koper.

Art. 17 : De datum voor de aanvang van de werken wordt in onderling overleg met de klant vastgelegd, maar kan steeds door de verkoper – installateur uitgesteld worden in uitzonderlijke omstandigheden en/of omstandigheden buiten de wil van AirGenics.

Art. 18 : De klant moet de uitvoering van het werk zo veel mogelijk vergemakkelijken. Hij moet ervoor zorgen dat de materialen ter plaatse kunnen worden geleverd. Hij dient ervoor te zorgen dat de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd, vrij is van obstakels. Alle opruimings- en/of reinigingswerken worden aan de opdrachtgever gefactureerd in bijkomende kosten. De opdrachtformulieren zijn opgesteld in de veronderstelling dat de werkzaamheden zonder onderbreking zullen worden uitgevoerd. Indien andere vakmensen gelijktijdig met AirGenics samenwerken, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de normale voortgang van de werkzaamheden van AirGenics niet wordt onderbroken. Mocht dit het geval zijn, dan worden de uitvoeringstermijnen verlengd. Verloren en niet recupereerbare wachttijden zullen als supplement aangerekend worden. Alle kosten wegens tijdverlies die niet door AirGenics zijn veroorzaakt, zoals vertragingen door het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, zullen als supplement op de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.

Door te registreren gaat u akkoord met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt volgens ons Privacy Beleid