Disclaimer

Disclaimer

AirGenics doet er alles aan om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u desondanks toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Graag aangeven waar op de website u de informatie heeft gelezen. Wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk naar kijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: support@airgenics.be.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens AirGenics via deze website, aanvaardt AirGenics geen aansprakelijkheid.

Antwoorden en privacyvragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u binnen een termijn van uiterlijk 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken zullen wij u binnen 1 maand laten weten of wij maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons in het kader van uw reactie of verzoek om informatie verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

AirGenics zal alle redelijke inspanningen leveren om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. AirGenics zal hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. AirGenics is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

AirGenics aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij AirGenics of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie AirGenics een gebruikslicentie heeft verkregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AirGenics, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud zich daartegen verzet.

Indien u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Door te registreren gaat u akkoord met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt volgens ons Privacy Beleid